Privacy verklaring

Ik respecteer de privacy van iedereen die in contact komt met Young Home Deco. Ik zorg er graag voor dat de persoonlijke informatie die je aan mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe ik met persoonsgegevens om ga. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraag om je uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte ben van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop wil wijzen en deze respecteer.

Met het verstrekken van jouw gegevens heb je toestemming gegeven voor het gebruik of de verwerking van gegevens zoals in deze overeenkomst is opgesteld. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Young Home Deco rust.

 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers:

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Young Home Deco verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Verwerking van bestellingen;
 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • Ervoor zorgen dat de inhoud van onze website zo effectief mogelijk voor jou en voor jouw computer gepresenteerd wordt;
 • Je voorzien van informatie, producten of diensten waar je mij om verzoekt of waarvan ik denk dat je erin geïnteresseerd zou kunnen zijn en ten aanzien waarvan je toestemming hebt gegeven om voor dit doel benaderd te worden;
 • Om goederen en gebruik van de diensten van het bedrijf aan je te factureren.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht.

Voor bovenstaande doeleinden kan Young Home Deco de volgende persoonsgegevens van je vragen:

Persoonsgegevens klanten

Persoonsgegevens leveranciers

Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Telefoonnummer
E-mailadres
Geboortedatum
Bankgegevens

 

Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
(Zakelijk) Telefoonnummer
(Zakelijk) E-mailadres
Bankgegevens.

 

Algemeen doel van de verwerking

Ik gebruik je gegevens uitsluitend ten behoeve van mijn dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Ik gebruik je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met mij deelt en ik gebruik deze gegevens om - anders dan op je verzoek - op een later moment contact met je op te nemen, vraag ik je hiervoor expliciet toestemming. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en mij of een eed of wettelijke verplichting.

 

Account aanmaken op Young Home Deco

Op www.younghomedeco.nl kan je een account aanmaken. Hiermee kan je sneller bestellen en heb je inzicht in eerdere bestellingen. Hiervoor dien je alleen je e-mail adres op te geven. Je account zal bewaard worden tot het verzoek van verwijdering via info@younghomedeco.nl.

 

Verwerken van persoonsgegevens bij bestellingen

Wanneer je een bestelling plaatst bij Young Home Deco zal ik je persoonsgegevens gebruiken om deze bestelling netjes te kunnen verwerken. Dit doe ik op basis van je toestemming. Om de bestelling af te handelen gebruik ik je betalingsgegevens, naw- gegevens, ip- adres, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres. Lees hieronder met welke partijen ik samenwerk om dit te kunnen doen.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maak ik gebruik van de diensten van:

 • Postbedrijven: DHL en PostNL

Als je een bestelling bij Young Home Deco plaatst is het mijn taak om je pakket bij je te laten bezorgen. Ik maak gebruik van de diensten van PostNL en DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat ik je naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL en DHL deel. PostNL en DHL gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL of DHL onderaannemers inschakelen, stelt PostNL/DHL je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 • Hostingpartij: Mijnwebwinkel

Mijn webwinkel is ontwikkeld met software van MyOnlineStore. Daarnaast wordt het e-mailverkeer ook via deze dienstverlener geregeld. Persoonsgegevens die je ten behoeve van mijn dienstverlening aan mij beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. MyOnlineStore heeft toegang tot je gegevens om mij (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. MyOnlineStore is op basis van de overeenkomst die ik met hen heb gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. MyOnlineStore maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot je gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

 • Betaalprovider: Klarna

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in de webwinkel maak ik gebruik van het platform van Klarna. Klarna verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Klarna heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Klarna behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Klarna deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot je financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Klarna’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Klarna bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 • Verwerking administratie: Exact Online

Voor het bijhouden van de administratie en boekhouding maak ik gebruik van de diensten van Exact Online. Ik deel je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Exact Online is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen. Exact Online gebruikt je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 

Bewaartermijnen

Ik bewaar je gegevens zolang je klant bent van Young Home Deco. (Dit word je wanneer je een account aanmaakt op www.younghomedeco.nl of iets besteld bij Young Home Deco) Dit betekent dat ik je klantprofiel bewaar totdat je aangeeft dat je niet langer van mijn diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij mij aangeeft zal ik je persoonsgegevens uit mijn systemen verwijderen. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dien ik facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt worden bewaard.

De gegevens van sollicitanten worden tot 12 maanden na toestemming van een kandidaat bewaard. Zonder geldige toestemming worden de gegevens van sollicitanten na vier weken vernietigd.

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder- /lobbycontacten en/of geïnteresseerde:

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Young Home Deco verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:  informatieverstrekking in de vorm van nieuwsberichten en/of gerichte contacten. Grondslag voor deze persoonsgegevens is mondelinge of schriftelijke toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn, voor de benoemde doeleinden kan Young Home Deco de volgende persoonsgegevens van je vragen: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres.

Je persoonsgegevens worden door Young Home Deco opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder- /lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

 

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Young Home Deco van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen;
 • Ik pseudonimiseer en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Op de webshop wordt een SSL certificaat gehanteerd. SSL staat letterlijk voor Secure Sockets Layer wat betekent dat er een beveiligde laag geplaatst wordt tussen een server en een internet browser waardoor de gegevens beveiligd worden;
 • Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Ik test en evalueer regelmatig gestelde maatregelen.  

 

Gegevens over gebruik van de website en cookies

Gegevens die automatisch worden verzameld door de website worden verwerkt met het doel de dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. Er worden daarnaast ook alleen functionele cookies gebruikt, waarbij dus geen persoonsgegevens worden verwerkt. Functionele cookies plaats ik altijd en zijn nodig om de website goed te laten werken. Deze cookies hebben weinig impact op je privacy en worden anoniem ingezet. Zo kan ik de online dienstverlening uitvoeren. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kunt blijven op de website wanneer je dat wilt. 

 

Welke gegevens worden verwerkt middels de website

Voor het leggen van contact vraag ik je om bepaalde gegevens in te vullen in de velden op het formulier onder “contact” op de website. Die gegevens heb ik nodig voor een zo volledig mogelijke beantwoording van de informatie aanvraag.

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Young Home Deco op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval word ik gedwongen je gegevens te delen..

 

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien je meer informatie wilt over welke persoonsgegevens ik heb en wat ik er mee doe, het privacy beleid, of een verzoek tot inzage, correctie, dataportabiliteit of verwijdering wilt doen, neem dan contact op via onderstaand adres. Hier kan je ook terecht als je een klacht wilt indienen. Ik zal binnen maximaal 30 dagen op je vraag/verzoek reageren. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat ik je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

Aanpassen privacy verklaring

Ik behoud mij het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Ik adviseer de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 13-5-2019.

 

Young Home Deco
Generaal Gavinstraat 84
6562 ML Groesbeek
Telefoonnummer: (06)17620071 (alleen whatsapp)
E-mail: info@younghomedeco.nl
KvK nummer: 73617458
BTW nummer: NL225066518B01

 

© 2019 - 2021 Young Home Deco | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel